SZC logo

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

OM kód: 203030/034 | 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 35.

Intézmény logo

Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

Közzétételi egység: Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Arany János Gimnázium és Technikum

1.   Szervezeti személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

1.  1. Kapcsolat szervezet, vezetők

Hivatalos név

Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum

Székhely

4100, Berettyóújfalu, Kossuth utca 35.

Postai cím

4100, Berettyóújfalu, Kossuth utca 35.

Telefonszám

06-54-402-250

fax szám

-

email cím

titkarsag@arany.berettyoujfaluiszc.hu

honlap

http://ajg.hu

titkárságvezető

Szabóné Rózsa Andrea

·    elérhetőség

4100, Berettyóújfalu, Kossuth utca 35.

06-54-402-250

·    ügyfélszolgálati rend

hétfő-péntek: 7:30-16.00

Intézmény adatai

megtekintés

Szervezet működését meghatározó jogszabályok

megtekintés

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

1.   Szervezeti struktúra

szervezeti diagram

III. Közzétételi egység:  Szerv vezetői

Mihucz Sándorné

06-54-402-250

06-30-176-6467

Alkalmazottak elérhetőségei

megtekintés

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum szakképző intézményei

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum szakképző intézményei

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum szakképző intézményei

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

Nem releváns

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

Nem releváns

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

Nem releváns

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nem releváns

1.4 Közalapítványok

név:

Bihari Alma Máter Alapítvány

cím:

4100, Berettyóújfalu, Kossuth utca 35.

telefonszám:

06-54-402-250

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

Nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

Nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

Nem releváns

1. 6. Fenntartó költségvetési szerv – centrum megtekintés

 1.6 [1] Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. [2] Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Kulturális és Innovációs Minisztérium,

1054 Budapest, Szemere utca 6

ugyfelszolgalat@kim.gov.hu

https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Postacím: 1884 Budapest, Pf. 1.

 E-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály

1.7. Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

Nem releváns

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

Nem releváns

[1] Módosította: 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 19. § a).

[2] Módosította: 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 19. § a).

 

 

 

·    hivatalos neve

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

·    székhelye

4100 Berettyóújfalu, Eötvös utca 1

·    szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei

BSZC Szakképző intézményei

Felvételi tájékoztató

megtekintés

Fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

megtekintés

térítési díj, tandíj kötelezettség

megtekintés

nevelési-oktatási intézmény nyitvatartási ideje

hétfő-péntek: 6:00-20.00

éves munkaterv

megtekintés

pedagógiai szakmai ellenőrzés megállapításai 2019.február 21.

megtekintés

pedagógiai program

megtekintés

betöltött munkakörök alapján nevelő-oktató-munkát segítők száma, iskolai végzettsége

megtekintés

országos mérés-értékelés évfolyamonkénti eredményei

megtekintés

NETFIT mérés

megtekintés

tanulók le- és kimaradásával kapcsolatos adatok

megtekintés

érettségi vizsgák átlageredményei

2023

 

2022

 

2021

 

2020

 

2019

 

2018

 

2017

Szakmai vizsgák eredményei

2016-2023

tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei

megtekintés

osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

megtekintés

iskolai osztályok száma

megtekintés

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok[3]

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alapító okirat

2020.07.01.

Megtekintés
Szakmai Program Megtekintés
Házirend Megtekintés
SZMSZ

Berettyóújfalui SZC SZMSZ

Megtekintés

Iskolai SZMSZ

Megtekintés

2. [4] Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

Nem releváns

3. [5] A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Nem releváns

 

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése Nem releváns
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe Nem releváns
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása Nem releváns
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege Nem releváns
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Nem releváns
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő Nem releváns
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő Nem releváns
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája Nem releváns
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás Nem releváns
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Nem releváns
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Főtevékenység, államháztartási szakágazat besorolása: 853200 Szakmai középfokú oktatás

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

Alapító okirat 4.4. pontjában található:

Alapító okrat 2023. 08. 30

A szakképzési centrum fő feladataként szakiskolai, szakközépiskolai és szakgimnáziumi nevelés-oktatást, Szakképzési Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatást, felnőttoktatást, és a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, az Arany János Kollégiumi – Szakközépiskolai Programmal kapcsolatos feladatokat, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum közszolgáltatásait az alapító okiratban foglaltak szerint végzi:

Alapító okrat 2023. 08. 30

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke  Nem releváns
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

Közérdekű adatok kezelésének szabályzata

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Közérdekű adatok kezelésének szabályzata

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

 Közérdekű adatok kezelésének szabályzata

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Közérdekű adatok kezelésének szabályzata
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

Nem releváns

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

Nem releváns

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

Nem releváns

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)           

Nem releváns

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

Nem releváns

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

Nem releváns

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

Nem releváns

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

Nem releváns

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Nem releváns

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Nem releváns

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

Nem releváns

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

Nem releváns

4. [6] A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

Nem releváns

5.[7] A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

Nem releváns

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem releváns

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

Nem releváns

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

KEHOP 5.2.11

GINOP-6.2.3-17

GINOP-6.1.3-17-2018-00003

GINOP-6.2.3.-17-2017-00006

Erasmus+ Rövid futamidejű tanulói mobilitás 2023

Erasmus+ Rövid futamidejű tanulói mobilitás 2022

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Felvételi tájékoztató

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Közérdekű adatok kezelésének szabályzata

Közérdekű adatok igénylőlapja

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Közérdekű adatfelelősök

 Közérdekű adatok közétételéért felelős személyek

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közérdekű adatokba történő betekintés helyei

Közérdekű e-mail cím

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Kariné Kordás Márta

adatvedelem@berettyoujfaluiszc.hu

Adatvédelmi dokumentumok

Nagyné dr. Jónás Anita, visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére kijelölt személy

visszaelesbejelentes@berettyoujfaluiszc.hu

Tájékoztató dokumentum

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közérdekű adatokkal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nem releváns

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nem releváns

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista  2011. évi CXII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista  2011. évi CXII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

[3] Módosította: 15/2014. (III. 12.) KIM rendelet 16. § c).

[4] Módosította: 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 19. § b).

[5]Módosította: 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 19. § c), d).

[6]Módosította: 15/2014. (III. 12.) KIM rendelet 16. § d).

[7]Módosította: 15/2014. (III. 12.) KIM rendelet 16. § d).

Közadatkereső Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

Közadatkereső Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum

    BSZC AJG Általános Adatvédelmi tájékoztató látogatóknak intézményi

Letöltés

    BSZC Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Letöltés

    BSZC AJG Informatikai Biztonsági Szabályzat

Letöltés

    BSZC AJG Kérelem tájékoztatás személyes adatok kezeléséről

Letöltés

    BSZC AJG Kérelem személyes adatok törlése

Letöltés

Gazdálkodási adatok

Tekintse meg a BSZC gazdálkodási adatait

Archívum

Tekintse meg a BSZC archívumát. 


Partnereink

SZC logo

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum


Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum

4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 35.

Telefon: +36 54/402-250

E-mail: titkarsag@arany.berettyoujfaluiszc.hu

OM azonosító: 203030/034


2024Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum